VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 Základní ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi dvěma smluvními stranami (Kupní smlouvy), kde první strana je objednatel (dále jen Kupující) a druhá strana dodavatel (dále jen Prodávající) produkty (dále jen zboží) v elektronickém obchodě ZComputer (dále jen eshopu) na internetové adrese www.zcomputer.cz.

1.2. Kupující

Kupující může být podnikající subjekt podnikatel nebo spotřebitel (nepodnikající fyzická osoba).

1.3. Podnikatel

Podnikatel je osoba, která má přiděleno identifikační číslo, podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba zapsaná v obchodním rejstříku (právnická i fyzická osoba), osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba provozující zemědělskou výrobu, která je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.4. Spotřebitel

Spotřebitel je fyzická osoba nepodnikající, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5. Prodávající

Prodávající je společnost InetApp, spol. s r.o., zapsaná a vedená u rejstříkového soudu v Brně, pod spisovou značkou C 71826, IČ: 292 95 009, se sídlem Brno, ul. Příkop 834/4, PSČ 602 00, (dále jen Prodávající).

1.6. Určení vztahů

VOP se vztahují na právní vztahy založené odesláním objednávky Kupujícího prostřednictvím eshopu Prodávajícího. Odesláním a přijetím objednávky je mezi Kupjícím a Prodávajícím založen obchodní vztah Kupní smlouva. Obě strany, Kupující i Prodávající, tento vztah považují za smluvní. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 1. Je-li Kupujícím Podnikatel, který nakupuje zboží, řídí se vztahy neupravené VOP Zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a znění všech novel.
 2. Je-li Kupujícím Spotřebitel, který nakupuje zboží, řídí se vztahy neupravené VOP Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoník a Zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, obojí v platném znění a znění všech novel.

1.7. Doplňující informace

Součástí VOP je Reklamační řád a Doprava zboží, se kterými je Kupující povinnen se seznámit.

1.8. Kupní smlouva

 1. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je umístění nabídky zboží Prodávajícího (1.5.) v eshopu nebo na požádání Kupujícího (1.2.) vypracovaná nabídka zboží od Prodávajícího. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto VOP pro dodávku zboží a souhlasí se vztahy mezi Kupujícím 1.2. a Prodávajícím 1.5., které se okamžikem odesláním objednávky řídí dle těchto VOP ve znění platném a účinném. Kupujícímu (1.2.), který koupí zboží z obchodní nabídky Prodávajícího 1.5., nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek, patentů Prodávajícího, výrobců zboží nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne potřeba překladu textu této smlouvy, Kupující souhlasí, že v případě sporu o výklad pojmů, platí výklad této smlouvy v českém jazyce a rovněž výklad VOP.
 3. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se zakládá odesláním objednávky Kupujícího v eshopu a přijetím této objednávky Prodávajícím. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím eshopu potvrzuje souhlas se založením smluvního vztahu Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Přijetí objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu Kupujícího, kterou jako povinnou položku vyplní Kupující do své objednávky. Kupující tímto projevuje souhlas s nabídkovou cenou, množstvím objednaného zboží a zavazuje se k úhradě objednaného zboží Prodávajícímu (viz. VOP ustanovení 1.12. Způsoby platby). Prodávající se zavazuje k dodání objednaného zboží Kupujícímu (1.2.).
 4. Obdobně se zakládá smluvní vztah Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím (1.2.) i v případě, kdy Kupující (1.2.) požaduje vypracování nabídky zboží od Prodávajícího elektronickým požadavkem (viz. ustanovení 1.9. Objednávání zboží, odst. 1.9.2. těchto VOP). V takovém případě mohou nastat dva způsoby uzavření Kupní smlouvy (viz. dále odst. 1.8.4.a, 1.8.4.b těchto VOP):
  1. Je-li Kupujícím Podnikatel, svou objednávku vypracovanou na základě požadované nabídky od Prodávajícího, potvrdí svým podpisem na formulář objednávky, případně razítkem nebo podpisem osoby oprávněné ve věci závazné objednávky jednat, kterou Kupující obdrží od Prodávajícího e-mailem, poštou, osobním předáním. Po přijetí objednávky od Kupujícího, dochází mezi Prodávajícím a Kupujícím k naplnění smluvního vztahu Kupní smlouvy, kde Kupující tímto potvrzením projevuje souhlas s nabídkovou cenou a zavazuje se k úhradě tohoto zboží Prodávajícímu dle zvoleného způsobu platby (viz. ustanovení 6. Způsob platby těchto VOP).
  2. Je-li Kupujícím Spotřebitel, svou objednávku vypracovanou na základě požadované nabídky od Prodávajícího, potvrdí svým podpisem a to na formulář objednávky, kterou Kupující obdrží od Prodávajícího mailem nebo poštou nebo osobním předáním. Po přijetí objednávky od Kupujícího, dochází mezi Prodávajícím a Kupujícím k naplnění smluvního vztahu Kupní smlouvy, kde Kupující tímto potvrzením projevuje souhlas s nabídkovou cenou a zavazuje se k úhradě tohoto zboží Prodávajícímu dle zvoleného způsobu platby (viz. ustanovení 1.12. Způsoby platby těchto VOP).
 5. Shodou s Kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo, pro který se věc obvykle používá.
 6. Za neshodou s Kupní smlouvou, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje neshoda s Kupní smlouvou již existující, při založení Kupní smlouvy a převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Za neshodou s Kupní smlouvou, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje neshoda s Kupní smlouvou již existující, při založení Kupní smlouvy a převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 7. Uvedenou nabídkovou cenu pro potřeby vzniku Kupní smlouvy lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran Prodávajícího (1.5.) a Kupujícího (1.2.).
 8. Kupní smlouvu lze zrušit na základě zákonných důvodů nebo Dohody u ukončení smlouvy (viz ustanovení 1.13. Odstoupení od smlouvy).
 9. Obě strany Prodávající i Kupující se zavazují, že možné vzniklé spory, budou řešeny smírem nebo výhradně podle platného právního řádu České republiky. Dále se Prodávající i Kupující zavazují, že pouze v nezbytném a vyjímečném případě neshody, budou řešeny spory soudy výhradně České republiky. Obě strany, Prodávající i Kupující, shodně vyjadřují souhlas, že tímto závazkem nejsou dotčeny případy, kdy Kupující bude spotřebitel s bydlištěm v jiném státě než v České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
 10. Prodávající se zavazuje, že Kupní smlouvu bude archivovat nejméně po dobu dvou let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu nezbytně nutnou, dle příslušných právních předpisů a platných norem legislativy České republiky, za účelem jejího úspěšného splnění. Kupní smlouva není přístupna třetím nezúčastněným stranám.
 11. Kupující prohlašuje, že je dostatečně seznámen a srozumněn s jednotlivými kroky k uzavření smlouvy uvedenými ve VOP ještě před vlastním uskutečněním objednávky a současně rozumí obsahu Kupní smlouvy, u které bezvýhradně souhlasí s obsahem. Uzavřením kupní smlouvy Kupující (1.2.) stvrzuje, že se seznámil i reklamačním řádem těchto VOP a souhlasí s ním.
 12. Kupující souhlasí, že nebude uplatňovat náhradu nákladů za použití komunikačních prostředků, potřebných pro vytvoření a uskutečnění objednávky zboží z eshopu, ani v reklamačním řízení nebo jiné komunikaci s Prodávajícím (1.5.). Prodávající prohlašuje, že nemá možnost ovlivnit náklady na použití komunikačních prostředků k uskutečnění objednávky zboží Kupujícím (1.2.), které jsou závislé na tarifu služeb (telekomunikačních a jiných), jenž Kupující používá.

1.9. Objednávání zboží

 1. Objednávat zboží v eshopu Prodávajícího lze elektronickou objednávkou, prostřednictvím objednávkového systému eshopu ZComputer. Při pořizování objednávky je Kupující veden automatizovaně systémem eshopu postupnými kroky k vyhotovení a odeslání své objednávky. Objednávat lze zboží skladem i zboží, které není skladem. Zelená barva popisku skladem a zelené tlačítko pro přidání do košíku znamená, že zboží je skladem u našeho dodavatele, odkud bude po dokončení a odeslání objednávky Prodávajícímu, co nejdříve expedováno Kupujícímu. Oranžová barva popisku skladem a oranžové tlačítko pro přidání do košíku znamená, že zboží není skladem u našeho dodavatele a bude doobjednáno. Lhůta dodání bude Kupujícímu upřesněna. V případě, že nelze zboží již doobjednat, bude Prodávající o této skutečnosti informovat Kupujícího. V případě objednávky ze Slovenské republiky a ostatních států EU, nelze objednat zboží na dobírku.
 2. Objednávat zboží lze u Prodávajícího i zasláním elektronického požadavku Kupujícího, a to na webových stránkách inetapp.cz nebo mailem. Na tento požadavek Prodávající Kupujícímu vypracuje nabídku zboží, kterou Kupující po odsouhlasení množství a nabídkové ceny zboží, odešle jako závaznou objednávku Prodávajícímu. Prodávající následně potvrdí Kupujícímu jeho objednávku. Okamžikem odeslání závazné objednávky Kupujícího Prodávajícímu, se řídí vztahy dle těchto VOP ve znění platném a účinném.
 3. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu objednaného zboží Kupujícímu 1.2. s jinými neschválenými zařízeními, součástmi nebo hardwarovými komponentami, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v objednávce a schválena Prodávájícím nebo doporučena, ikdyž je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá.
 4. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu zboží, nebylo-li u zboží výslovně uvedeno, že je kompatibilní pouze s uvedeným seznamem.

1.10. Provozní doba eshopu

 1. Provozní doba eshopu je nepřetržitá (24 hodin denně) s vyjímkou aktualizace zboží, systémové aktualizace, programátorské úpravy nebo z důvodu technického výpadku serveru, na kterém je eshop provozován a který nemůže Prodávající ovlivnit.

1.11. Cena zboží

 1. Ceny zboží v eshopu jsou pro Kupujícího stanoveny jako smluvní ceny, jsou aktuální a platné.
 2. Akční ceny v eshopu platí při uvedeném odběru počtu kusů nebo při akcích do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově vymezenou. Informace o akcích je uvedena v eshopu buď přímo u zboží nebo nebo na úvodní stránce eshopu.
 3. Kupující má možnost seznámit se v eshopu s celkovou cenou za zboží včetně DPH a všemi ostatními poplatky, dopravným 2.12., event. balným, případně jinými poplatky, ještě před odesláním objednávky Prodávajícímu. Cena recyklačního, autorského poplatku je zahrnuta v celkové ceně včetně DPH.
 4. Cena je uvedena v objednávce i v potvrzení objednávky zboží a je vždy vyčíslena v Kč.
 5. Pokud celková cena jedné objednávky zboží přesáhne částku 15 000Kč včetně DPH, Prodávající může požadovat platbu předem za objednané zboží, převodem na účet Prodávajícího, dle výzvy k platbě.
 6. V případě, že Kupující nedodrží datum splatnosti uvedené na faktuře, bude mu prodejcem účtován úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové částky k úhradě (cena celkem s DPH) za každý den z prodlení, kterou tímto Prodávající sjednává s Kupujícím.

1.12. Způsoby platby

 1. Platba předem, převodem na účet Prodávajícího.
 2. Ze Slovenské republiky a ostatních států EU pouze bankovním převodem (platba za objednané zboží předem).
 3. Na dobírku při doručení zboží, hotovost přebírá od zákazníka doručitel. (Upozornění k ceně, viz.: 1.11.5.).
 4. Fakturu za zboží Kupující obdrží elektronicky po zaplacení na svou mailovou adresu. Rovněž má k dispozici historii svých objednávek v našem eshopu.
 5. Platba je možná pouze v Kč.

1.13. Odstoupení od smlouvy

 1. Je-li Kupující Podnikatel, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v souladu s ustanoveními Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění všech pozdějších novel a předpisů. Prodávající uvádí, že Kupujícímu po předchozí písemné žádosti, může být nabídnuta Dohoda o ukončení smlouvy v závislosti na stavu zboží navrženému ke vrácení, ušlé záruce i aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží bude zhodnocen Prodávajícím. Prodávající po posouzení stavu zboží je oprávněn účtovat Kupujícímu cenu až v původní výši při zakoupení zboží a částku odečíst při vystavení dobropisu Kupujícímu i případné další vzniknuvší náklady. Kupující se zavazuje, že bude od Prodávajícího akceptovat navržené místo a způsob dopravy k posouzení stavu zboží i vracení zboží. O informaci k místu a způsobu dopravy pro vracení zboží, Kupující písemně požádá Prodávajícího na adrese elektronické pošty sales@zcomputer.cz. Pokud tak Kupující neučiní, Prodávající bude posuzovat tuto absenci, jako nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany a bude-li zboží Prodávajícímu vráceno bez této písemné dohody (místa a způsobu dopravy ke vracení zboží), bude opětovně zasláno Kupujícímu zpět na jeho náklady. Tímto se Kupující zavazuje k převzetí zboží a úhradě dopravy i dalších nákladů spojených s touto dopravou. Kupující s takovým postupem souhlasí a je si vědom, že bez Dohody o ukončení smlouvy mu nebude vystaven dobropis.
 2. Je-li Kupující Spotřebitel a neměl možnost zboží před objednáním fyzicky prohlédnout, má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, § 1829 odst. 1. Institut Odstoupení od smlouvy (právo na vrácení zboží) lze uplatnit ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží za předpokladu, že Kupní smlouva byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (elektronická objednávka, telefonická objednávka, poštovní objednávka). V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Stejné platí u Kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná (opakovaná) dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Bude-li Spotřebitel chtít využít svého práva Odstoupení od smlouvy a vrátit zboží, musí ho doručit Prodávajícímu, nejpozději však do 14-tého kalendářního dne od převzetí zboží, spolu s písemným prohlášením, že odstupuje od smlouvy ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na adresu elektronické pošty sales@zcomputer.cz. Písemné Prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy se svým podpisem rovněž přiloží ke zboží a zašle na kontaktní adresu InetApp, spol. s r.o., Březinova č. 9, 69501 Hodonín (viz. VOP, ustanovení 1.13. Odstoupení od smlouvy, odst. 1.13.6.).
 3. Prohlášení o Odstoupení od Kupní smlouvy musí obsahovat číslo účtu pro vrácení platby, číslo objednávky, kde jsou uvedeny nezbytné údaje, jako je datum nákupu, ID zboží, identifikační (kontaktní) údaje Kupujícího a podpis Kupujícího. Spotřebitel souhlasí, že k vystavení dobropisu mohou být Prodávájícím po Kupujícím vyžadovány identifikační (kontaktní) údaje, prokazující totožnost, za účelem ochrany vlastnických práv Kupujícího. Poskytnutím údajů totožnosti Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (Prodávající je řádně registrován na Úřadu pro ochranu osobních dat, pod registračním číslem 00041896). Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, které fakturačně vyčíslí Kupujícímu, jenž se tímto Prodávajícímu zavazuje k úhradě takto vzniklých nákladů ve stanovené lhůtě splatnosti. Prodávající si vyhrazuje, že nemusí uplatnit právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 4. Odstoupení od Kupní smlouvy je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno Prohlášení Kupujícího o Odstoupení od Kupní smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 § 1925, § 2099§ 2117 a § 2161 § 2174 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za vady Kupujícímu Spotřebiteli viz. Reklamační řád těchto VOP Základní ustanovení a vymezení pojmů reklamačního řádu, odpovědnost za vady Kupující. Za Odstoupení od Kupní smlouvy se rovněž považuje nepřevzetí nebo nevyzvednutí zboží, objednané Kupujícím, které bylo na základě objednávky od Kupujícího řádně odesláno Prodávajícím prostřednictvím dopravce. V tomto případě se považuje Odstoupení od Kupní smlouvy za účinné od okamžiku vrácení zboží dopravcem Prodávajícímu i bez předchozího doručení Prohlášení Kupujícího o Odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu, kdy Prodávající vystaví k řádné faktuře za uvedené zboží Dobropis (fakturu se zápornou částkou) Kupujícímu. Kupující nepřevzetím nebo nevyzvednutím zboží vyslovuje souhlas k vystavení Dobropisu (fakturu se zápornou částkou) za toto nepřevzaté nebo nevyzvednuté zboží.
 5. Při uplatnění institutu Odstoupení od Kupní smlouvy, musí Kupující Spotřebitel zboží vrátit v původním stavu, kompletní, originální se souhlasnými výrobními znaky SN (ID) a jinými identifikačními znaky (identifikační znaky jsou popsány v Reklamačním řádu, který je součástí těchto VOP, viz. Definice pojmů a jejich status). Zboží musí být úplné, celistvé, nijak nepoškozené, čisté i s kompletní dokumentací, nejlépe v originálním obalu (originální obal není podmínkou) ve stavu a hodnotě, v jaké ho Kupující převzal. V případě, že vracené zboží bude nekompletní nebo poškozeno, nebude Prodávající Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícího akceptovat a v takovém případě zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v nekompletním nebo poškozeném stavu, bude zpět zasláno Kupujícímu, který se tímto zavazuje k uhrazení nákladů na dopravu takového zboží, Prodávajícímu. Bude-li součástí objednaného zboží Kupujícím spotřební materiál, který byl ve větší míře Kupujícím před vrácením zboží spotřebován, bude vrácené zboží považováno za nekompletní a zasláno zpět Kupujícímu, který se tímto zavazuje k převzetí takového zboží i k uhrazení nákladů na dopravu. V případě, že spotřební materiál ve vráceném zboží bude více spotřebován než v míře potřebné k otestování doručeného zboží Kupujícímu, vyhrazuje si Prodávající právo, že může snížit vrácenou kupní cenu, odpovídající tomuto stavu.
 6. Odůvodnění pro Odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě není podmínkou pro samotné Odstoupení od Kupní smlouvy, přesto má Kupující Spotřebitel možnost zaslat Prodávajícímu informací o důvodu (odůvodnění) Odstoupení od Kupní smlouvy. Obsah odůvodnění od Kupujícího Spotřebitele bude Prodávající považovat za interní a proto se zavazuje k jeho nezveřejnění. Kupující tímto dává souhlas Prodávajícímu k využití informace pro interní statistické vyhodnocení nebo pro zpracování svého marketingu, především z důvodu dalšího objednávání daného druhu zboží od výrobce nebo dodavatele. Kupující při vrácení zboží přiloží číslo objednávky (kopii objednávky) a uvede číslo bankovního účtu, kam má Prodávající částku za vrácené zboží Kupujícímu vrátit. Kupující má možnost písemně uvést, zda chce uplatnit (použít) již zaplacenou částku na jiný nákup zboží v eshopu zcomputer na adrese www.zcomputer.cz nebo uplatnit (použít) jen její část (určitou výši částky) pro další nákup. Pokud Kupující tuto možnost písemně neuvede do Prohlášení o Odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí částku Kupujícímu do 30 dnů od data přijetí vráceného zboží Prodávajícímu. Pokud Kupující do Prohlášení o Odstoupení od Kupní smlouvy neuvede číslo bankovního účtu, kam má Prodávající převést částku za vrácené zboží, souhlasí s tím, že částka zaplacená Kupujícím za vrácené zboží, bude připravena pro čerpání při dalším nákupu Kupujícího v eshopu zcomputer.
 7. Kromě případů, kdy je Odstoupení od Kupní smlouvy výslovně ujednáno, Kupující Spotřebitel nemůže Odstoupit od Kupní smlouvy na základě zákonných důvodů (viz. citace Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1837), Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, když se jedná:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 8. V případě Odstoupení od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany, (Kupující Spotřebitel i Prodávající), jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly a to přesně tak, jak je uvedeno v těchto VOP, Odstoupení od smlouvy a jejich výběru, vyjma zákonných důvodů (viz. zákon č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, § 1837, Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy), v souladu se vztahem mezi dvěma smluvními stranami Kupní smlouvy, kterého se odstoupení týká.

1.14. Ochrana osobních údajů a informací

 1. Kupující prohlašuje, že veškeré osobní údaje byly Prodávajícímu poskytnuty dobrovolně a dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování i zpracování těchto osobních údajů.
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity za účelem splnění objednávky nebo pouze v těchto případech:
  1. k uskutečnění komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím (Kupující, který vyplnil objednávku nebo poslal mailový dotaz ke zboží a požadoval odpověď nebo jiná obchodní sdělení, souhlasí)
  2. pro plnění kupní smlouvy a to jen v případě, že bude uzavřena. Tyto údaje nebudou zveřejněny bez souhlasu jejich majitele nebo poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s distribucí, platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) nebo požadavku orgánů státní správy a jejich institucí, vyplývající z legislativy ČR k tomuto úkonu oprávněných
  3. pro účely marketingových akcí Prodávajícího, na zasílání informačních, obchodních nabídek i sms zpráv Kupujícímu až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího
  4. pro účely srovnání cen u srovnávačů, jako např. Heureka a dalších srovnávačů, kterým bude poskytnuta emailová adresa Kupujícího pro služby typu Ověřeno zákazníkem
 3. Prodávající klade velký důraz na ochranu soukromí Kupujícího, je registrován na Úřadu pro ochranu osobních dat pod registračním číslem 00041896. Informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné pro všechny uživatele také na stránkách provozovatele eshopu www.inetapp.cz. Prodávající současně prohlašuje, že bude s vyplněnými údaji Kupujícího nákladat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a znění všech novel, pozdějších předpisů, že chrání veškeré údaje v maximální možné míře, která odpovídá možnostem Prodávajícího a technické úrovni dostupných prostředků. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu i požádat o výmaz těchto dat ve smyslu ustanovení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající si vymezuje právo rozhodnutí ke zrušení archvicace osobních dat Kupujícího tak, aby nekolidovalo s platnou legislativou České republiky a bylo v souladu s platnými zákony, zejména pro vedení firemního účetnictví.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

2 Základní ustanovení a vymezení pojmů reklamačního řádu

2.1. Reklamační řád a VOP

 1. Reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) Prodávajícího v elektronickém obchodě ZComputer (dále jen eshopu) na internetové adrese www.zcomputer.cz, společnosti InetApp, spol. s r.o., zapsané a vedené u rejstříkového soudu v Brně, pod spisovou značkou C 71826, IČ: 292 95 009, se sídlem Brno, ul. Příkop 834/4, PSČ 602 00, (dále jen Prodávající). Reklamační řád je kodexem, jakým způsobem postupuje Kupující při reklamaci produktů (dále jen zboží), pořízeného od Prodávajícího.
 2. Reklamační řád byl vypracován v souladu s ustanoveními Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále Zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném a účinném znění i znění všech novel, zejména § 345 odst. 2, § 422 až §441, § 502.
 3. Reklamační řád Kupujícímu definuje záruku zboží, popisuje postup při reklamaci zboží zakoupeného v eshopu (viz. Způsob vyřízení reklamace zboží těchto VOP). Kupující objednávkou a vznikem Kupní smlouvy stvrzuje, že se důkladně seznamil s reklamačním řádem a v případě uplatnění reklamace, bude postupovat dle těchto VOP, jejichž součástí je i eshopu.

2.2. Definice pojmů a jejich status

 1. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojmy nedefinuje, chápou se ve významu v jakém jsou definovány ve VOP. Pokud nejsou definovány ani ve VOP, chápou se ve významu v jakém jej užívají platné a účinné právní normy České republiky.
 2. Kupujícím může být Spotřebitel nebo Podnikatel - viz. Základní ustanovení a vymezení pojmů VOP, ke kterým se tento váže.
 3. Před objednáním zboží je Kupující povinen se seznámit ve VOP s tímto Reklamačním řádem. Uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, Kupující spolu s převzetím zboží od Prodávajícího, souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 4. Prodávající k zakoupenému zboží vystavuje Kupujícímu nákupní doklad fakturu, která slouží jako podklad pro uplatnění záruky. Na faktuře jsou uvedeny potřebné údaje pro uplatnění záruky: číslo faktury, datum vystavení, identifikační znak a název zboží, množství a cena. Za identifikační znak zboží se považuje ID zboží přidělené Prodávajícím, výrobní nebo sériové číslo (obvykle SN) nebo jiná čísla uvedená na štítku od výrobce, výrobní znaky nebo jiné unikátní znaky, vyznačené přímo od výrobce a deklarované identifikačními čísly nebo jinými znaky a nebo kombinací obojího značení. Nepoškozený identifikační znak na zboží je nezbytným předpokladem pro přijetí zboží k reklamaci. Prodávající si vyhrazuje právo označit zboží vlastními identifikačními znaky v případě, že nejsou na zboží z výroby uvedeny identifikační znaky. Kupující se zavazuje Prodávajícímu, že po dobu záruky (záruční lhůty) nebude odstraňovat nebo poškozovat identifikační znaky na zboží, aby nebyla znemožněma identifikace zboží pro případnou reklamaci.

2.3. Doložení (prokázání) záruky na zakoupené zboží

 1. K uplatnění záruky nemusí Kupující Prodávajícímu dokládat Záruční list (dále jen ZL), nýbrž stačí doklad o zakoupení zboží (faktura).
 2. Pokud je ZL přiložen od výrobce a vyplněn Prodávajícím, obsahuje údaje o Prodávajícím, číslo faktury, identifikační znaky a název zboží, množství, cenu, délku záruky od data prodeje a je vystaven ke každému zboží zvlášť. Vyplněný ZL však není nutnou podmínkou pro uplatnění záruky plynoucí z uzavřené kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím, rozhodným dokladem k uplatnění záruky je faktura, která byla vystavena Kupujícímu Prodávajícím.

2.4. Reklamace zboží

 1. Volbu reklamace zboží určuje Kupující.
 2. Prodávající volí a provádí způsob vyřízení reklamace zboží.
 3. Pokud Kupující nezvolí způsob vyřízení reklamace zboží v Prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej Prodávající.
 4. Na nevhodnost volby reklamace zboží Kupujícího upozorní 1.5. a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy Kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale Prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou).

2.5. Vysvětlení mimořádné záruky

 1. Pokud je nutné a potřebné, vzhledem na poskytovanou záruku k danému zboží uvést rozsáhlejší vysvětlení, Prodávající v ZL srozumitelným způsobem Kupujícímu vysvětlí obsah poskytované záruky (písemně do ZL). Prodávající vydefinuje její rozsah a podmínky, dobu platnosti záruky (záruční lhůty ke konkrétnímu zboží) a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z takové záruky.
 2. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo navrhnout individuálně rozsah této záruky (záruční lhůtu, k ní vázané s jinými záručními podmínkami než obvyklé za předpokladu, že nejsou nikterak dotčena zákonná práva Kupujícího, plynoucí z uzavřené Kupní smlouvy mezi oběma stranami Kupujícím a Prodávajícím). Prodávající v ZL současně uvede, že s poskytnutím takové záruky nejsou nikterak dotčena práva Kupujícího, která se váží ke koupi zboží. To je závazné pro Prodávajícího v případě poskytnutí takové záruky.

2.6. Délka záruky zboží (záruční lhůta na zboží), odpovědnost za vady

 1. Počátek záruky (záruční lhůty na zboží) začíná dnem doručení a převzetím zboží od dopravce Kupujícím.
 2. Je-li Kupujícím 1.4., potom v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oběma zákony v platném a účinném znění s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. Záruka se skládá ze zákonné záruční lhůty, tj. 24 měsíců a prodloužené záruční lhůty i případné mimořádné záruky. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba, která je doložena Kupujícímu od Prodávajícího novým ZL.
 3. Je-li Kupujícím 1.3., jsou se veškeré vztahy i reklamace řídí Zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném a účinném znění i znění všech novel, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. Záruka (záruční lhůta) je stanovena na 6 měsíců a je možné prodloužené záruční lhůty i případné mimořádné záruky, jež plně závisí na rozhodnutí Prodávajícího. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba, která je doložena Kupujícímu od Prodávajícího novým ZL.
 4. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nejsou-li uplatněny v záruční době.
 5. Výjimku ze zákonné záruční lhůty délky záruky pro Kupujícího, může tvořit zboží prodávané se slevou. Stav zboží prodávaného se slevou je vždy popsán již v nabídce a Kupující je srozumněn s touto skutečností již při objednávání zboží.
 6. Zboží prodávané se slevou může být zboží:
  1. použité - u použitého zboží je uvedeno, že se jedná o zboží použité
  2. nekompletní - u nekompletního zboží je vždy popsána jeho nekomplexnost
  3. poškozené - u poškozeného zboží je vždy popsáno poškození s přesnou specifikací a rozsahem

  U zboží prodávaného se slevou práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna záruka do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím (nevztahuje se na poškozené nebo nekompletní zboží). Záruku uvede Prodávající do ZL. U zboží prodávaného se slevou z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva.

 7. Jeli Kupující 1.3., pak u vybraných produktů je výrobcem záruka omezena. Prodávající přenáší délku záruční doby stanovenou výrobcem na Kupujícího podnikatele a tuto uvede do ZL k zakoupenému zboží. Zákonná práva spotřebitele tímto nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle platné legislativy.

2.7. Podmínky záruky zboží a k ní vázaná práva Kupujícího

 1. Kupující bezprostředně při dodání zboží překontroluje stav zásilky podle přiloženého přepravního listu nebo poštovního doručovacího listu k balíkové zásilce (počet balíků), případná poškození balení ihned avizuje dopravci.
 2. Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky zboží, která není ve shodě s Kupní smlouvou s tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující přesto od dopravce nebo doručitele převezme, je nutno poškození zdokumentovat (popsat) v předávacím (škodním) protokolu doručitele balíků, nejlépe nafotit a potvrzenou kopii, včetně fotodokumentace bez zbytečného odkladu zaslat na elektronickou adresu eshopu sales@zcomputer.cz (Pozn. poškozený obal zásilky neznamená vždy poškozené zboží nebo poškozenou funkcionalitu!). Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva možnosti zásilku zboží reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.
 3. Kupující má právo právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo právo na výměnu vadného zboží, jeho vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy, kterou musí odsouhlasit písemně Prodávající. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména v době, kdy Kupující zboží převzal. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů legislativy ČR, odpovídá množství, míře nebo hmotnosti dle objednávky, hodí se k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly a pokud ujednání chybí, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal a nebo které s ohledem na povahu zboží Kupující očekával. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost definována nebo provedení určeno, podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 4. Kupující má právo při uplatnění záruky na odstranění vady. Za odstranitelné vady se považují vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady je do třiceti kalendářních dnů, případně dobu delší, na které se Prodávající s Kupujícím dohodli. Posouzení charakteru takové vady vždy přísluší Prodávajícímu.
 5. Kupující má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy při uplatnění záruky při neodstranitelné vadě, bránící řádnému užívání zboží nebo pokud nepožaduje Kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu. To, že nastal tento stav, musí vždy posoudit a odsouhlasit písemně Prodávající. Posouzení charakteru takové vady vždy přísluší Prodávajícímu.
 6. Seznam autorizovaných servisů je uveden v ust. Autorizované servisy.
 7. Kupující uplatňuje reklamaci na kontaktní adrese InetApp, spol. s r.o., Březinova č. 9, 69501 Hodonín, kam zašle reklamované zboží, kopii faktury zakoupeného zboží a pokud mu byl Prodávajícím potvrzen ZL vystavený ke zboží, přiloží ho rovněž.
 8. Pokud Kupující odešle zboží k reklamaci dopravní (přepravní) službou, zboží musí být nepoškozeno, řádně zabaleno a důkladně zabezpečeno, zajištěno, tak aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat:
  1. nepoškozené reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) s nepoškozenými identifikačními znaky
  2. přiloženou kopii nákupního dokladu
  3. podrobný popis závady
  4. dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (kompletní adresa, kam zboží po vyřízení reklamace zaslat - jméno, ulice a číslo, město, místo včetně PSČ, kontaktní spojení, mail. adresa + tel.číslo) - maximum kontaktních údajů, pro zpětné vyrozumnění i zaslání zboží pro vyřízení reklamace.

2.8. Záruka se nevztahuje

 1. Na poškozenou zásilku, která nemůže být převzata k reklamaci, jestliže by poškozením byla znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží již reklamováno, doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní doklad - faktura nebo reklamační doklad - ZL) musí být shodné identifikační znaky, sériové číslo a další, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je závazný i pro Kupujícího, který je Spotřebitelem.
 2. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 3. Na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného (Kupujícím upraveného) programového vybavení jinak, než bylo dodáno od výrobce, Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné, nejsou vytvořeny pro objednaný operační systém. Za případné problémy s omezenou funkčností aplikací, která vznikla výše uvedeným způsobem, nepřebírá Prodávající žádnou zodpovědnost.
 4. Na vady zboží vzniklé zejména v těchto případech:
  • při porušení ochranné pečeti u zboží, informativní nálepky, sériového čísla nebo jiných identifikačních znaků se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace
  • při používání zboží, které je v rozporu s uživatelskou příručkou nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
  • při mechanickém poškozením zboží, kdy bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo bylo upravováno Kupujícím (např. nátěry, ohýbání, ap.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • jestliže závada vznikne použitím neautorizovaného softwaru, instalací a používáním softwaru, který není součástí dodávky, jehož legální způsob nabytí, není Kupující schopen doložit, pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem, při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware, aj. softwaru
  • při neodborné instalaci, neodborným zacházením, špatnou obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží Kupujícím, zvláště když takové použití bylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • jestliže vznikne závada na základě použití nesprávného spotřebního materiálu, jiného spotřebního materiálu než doporučil výrobce nebo použitím neautorizovaného spotřebního materiálu nebo nepřiměřeným zacházením
  • při poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), např. bleskem nebo jiných atmosferických vlivů, nadměrné vlhkosti a dalších negativně ovlivňujících stav zboží
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
 5. Pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými případy (kdy Prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost), výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány jinak, potom se vztahují na zboží podmínky, které jsou taxativně vyjmenované a písemně potvrzené Prodávajícím a byly přiloženy ke zboží.

2.9. Doplňující informace reklamačního řádu

 1. Pokud reklamované zboží nebo jeho části i součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamaci, bude reklamace automaticky zamítnuta.
 2. V případě, že se jedná o zboží, které je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána, ani jinak poškozena). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky pro zpřístupnění média) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu, čímž akceptuje licenční ujednání výrobce software (neplatí pro neshodu s Kupní smlouvou). Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím při popisu závady fyzické čitelnosti médií.
 3. Zjistí-li Prodávající při řešení reklamace, že příčinou reklamace (závady) není samotné reklamované zboží (např. u počítače špatná instalace softwaru), lze Kupujícímu navrhnout placenou opravou. Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavření objednávky k této opravě - event. servisní smlouvy). Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme Kupujícímu zabezpečit vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající tímto upozorňuje Kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném hardwarovém zařízení. Záruka však tímto upozorněním není dotčena.
 4. Specifikace reklamace zboží:
 • LCD displej - Platnou normou ISO 13406-2 je uvedeno, že není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů (každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15")). Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje ISO 13406-2 v souvislosti s vadnými pixely následující třídy, které jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje značky SONY a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká Kupujícímu nárok na reklamaci či uplatnění práva z důvodu neshody s Kupní smlouvou.
 • Spotřební materiál - Je-li obsahem balení zboží, či předmětem koupě samotný spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek bývá životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jenž byla zakoupena jako samostatné zboží. Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte déle než je obvyklá životnost (nikoli vlastníte), je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením. Výše uvedená obvyklá živostnost zboží je Prodávajícím vždy uvedena i u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost Kupující této živostnosti dovolávat.

2.10. Způsob vyřízení reklamace zboží

 1. K uplatnění záruky nemusí Kupující Prodávajícímu dokládat Záruční list (dále jen ZL), nýbrž stačí doklad o zakoupení zboží – faktura. Kupující avizuje zboží k reklamci (nejlépe i s popisem závady) na el. adresu Prodávajícího sales@zcomputer.cz. Kupující uplatňuje reklamaci na kontaktní adrese InetApp, spol. s r.o., Březinova č. 9, 69501 Hodonín, kam Kupující zašle reklamované zboží + kopii faktury zakoupeného zboží + ZL, pokud mu byl Prodávajícím potvrzen + žádost o reklamaci, kde srozumitelně popiše závadu.
 2. Je-li Kupujícím Spotřebitel a zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, dále jen neshodě, má Kupující právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Pokud není takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží o neshodě s Kupní smlouvou věděl nebo neshodu s Kupní smlouvou sám způsobil.
 3. Je-li Kupujícím Podnikatel a jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Prodávající s Kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, Prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.
 4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je Kupující informován emailem, který uvedl již při objednání zboží nebo jako kontaktní údaj v žádosti o reklamaci zboží. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Prodávající, dle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Kupující je po vyřízení reklamace povinen předložit doklad (při doručení nebo při výdeji zboží), na základě kterého byla věc přijata do reklamace (uplatnění reklamace) a musí prokázat svoji totožnost OP nebo jiným dokladem, např. platným cestovním pasem.
 5. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

2.11. Závěrečná ustanovení

 1. Spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit i mimosoudní cestou. Kupující spotřebitel může kontaktovat Českou obchodní inspekci (informace) nebo spor řešit prostřednictvím portálu eu, vytvořeného Evropskou komisí on-line řešení sporů. Provozovatel eshopu zcompter však prohlašuje, že vždy upřednostňuje smírné řešení, preferuje vzájemnou dohodu a proto navrhuje (doporučuje) Kupujícímu, aby nejdříve využil kontakt ke komunikaci s eshopem zcomputer pro vyřešení situace, než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.
 2. VOP jsou platné od 8.6.2017 a ruší platnost předchozích VOP.
 3. Změna VOP je vyhrazena.

2.12. Autorizované servisy

Výrobce Servisní společnost Kontakt servisu odkaz/email
3COMServisní služba 3COM381489143cz_support@sykes.com
3D Factories tiskárnyAroja s.r.o.+420 511 114 63petr.sedlacek@aroja.cz
3Dsimo3Dsimo s.r.o. Reklamacedavid@3dsimo.com
ACERAcer, servisní centrum531027777http://www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/service-center service_brno@acer-euro.com
ACER - velké monitory!!! POZOR !!!281006281
ADI - monitory Touch-ScreenVEKOBS, s.r.o.267101451servis@vekobs.com
AlcatelBRITEX-CZ, s.r.o.+420 312 242 416-9http://www.britex.cz mobil@britex.cz
AligatorADART COMPUTERS s.r.o.284 810 264, 242 447 433http://www.aligator.cz/o-nas/kontakt adart@adart.cz
Aligator - telefony a tabletyADART COMPUTERS s.r.o.242447433 / 211222920http://aligator.cz/servis reklamace@adart.cz
AOC - monitoryasupport...272188300http://www.asupport.cz/
APC - UPSAPC ČR420382766333http://www.apc.com/cz/cs/support/contact/ask_apc.cfm
APPLE (mimo distri. T-Mobile)Apple -výběr servisůhttp://www.atcomp.cz/dokumenty/apple-servis.aspx
Apple iPhone, ZTE, HuaweiBRITEX-CZ, s.r.o.+420 312 242 416-9http://www.britex.cz mobil@britex.cz
Apple iPhone, ZTE, HuaweiBRITEX-CZ, s.r.o.+420 312 242 416-9http://www.britex.cz mobil@britex.cz
Apple iPhone, ZTE, HuaweiBRITEX-CZ, s.r.o.+420 312 242 416-9http://www.britex.cz mobil@britex.cz
Apple WatchČeský servis, a.s.800111155http://www.ceskyservis.cz/ helpdesk@ceskyservis.cz
ASUS - NB, Mypal, LCDASUS Czech s.r.o.596766888https://rma.asus-europe.eu/cz reklamace@asus.com.tw
ASUS - SmartphoneASUS Czech s.r.o.596766888https://rma.asus-europe.eu/cz reklamace@asus.com.tw
ASUS desktopyASUS -servisní postuphttps://rma.asus-europe.eu/cz reklamace@asus.com.tw
ASUS DOA pro LCDDOA 7 dní přes servishttps://eu-rma.asus.com/pick_eu/cz/rma_doa.htm
ASUS vybrané příslušenstvíSIL Servis Partner, a.s.596253670http://www.sil.cz rma@sil.cz
AvacomAVACOM s.r.o.www.avacom.cz
BELKINOpen Communication Company420377330026belkin@belkin-support.cz
BENQ digitální fotoaparátyVSP DATA a.s.381210899http://www.vspdata.cz
BENQ monitory/projektoryasupport...272188300http://www.asupport.cz praha@asupport.cz
BlackBerry -modely od T-mobileVSP Data a.s. - servis GSMhttp://www.vspdata.cz blackberry-service@vspdata.cz
BlackBerry -vybrané produktyJosef KVAPIL a.s.420603203660http://obchod.kvapil.cz/reklamaceblackberry/ reklamace@kvapil.cz
Brotherservis Brother800111155http://www.ceskyservis.cz/ helpdesk@ceskyservis.cz
Brother -všeservis Brother800111155http://www.ceskyservis.cz/ helpdesk@ceskyservis.cz martin.novotny@brother.cz david.kamenik@brother.cz
BUILT -brašnyDesignBag s.r.o.420739997789roman.sopka@designbag.cz
CANONCan-j-servis, s.r.o.601 208 908, 731 203 934http://www.can-j-servis.cz/zaruka servis@canonservis.cz
CANONCan-j-servis, s.r.o.736714888http://www.can-j-servis.cz/zaruka brno@canonservis.cz
CANONvýběr servisů CANONhttp://www.canon.cz/Support/Consumer_Products/services_locator/index.aspx
CANON -foto/videoAWH servis222721525http://www.awh.cz
Canon MAXIFYCANON MAXIFY -hotline420296335619
CANON -tisk, scan, projektorČeský servis, a.s.244402263http://www.ceskyservis.cz helpdesk@ceskyservis.cz
CANON -tisk, scan, projektorČeský servis, a.s.596611039http://www.ceskyservis.cz ostrava@ceskyservis.cz
CANON -tisk, scan, projektorDileris, a.s.848133135http://www.dileris.cz info@dileris.cz
CAS váhyZEMAN Váhy s.r.o. SERVIS545423672servis@zeman-vahy.cz
CORELCorel podporahttp://corel.force.com/support/cSelectProduct?lang=th&page=1
CREATIVEAPN Serwishttp://cz.creative.apnserwis.pl:8080/ creative@apnserwis.pl
DELLPodpora značky Dell225 308 649; 778 440 533http://support.euro.dell.com/support/index.aspx?c=cz&cs=RC1077928&l=cs&s=pad helpdesk@datasys.cz
DICOTAComDis s.r.o.+420 596 637 126(125)http://www.i-tec.cz/?t=2&v=34
D-LinkD-Link (Europe) Ltd.211151640http://more.dlink.de/polen/form-support/supportform.php?lang=cz support@dlink.cz
Eaget, iGet, Tenda, SignamaxIntelek s.r.o.420533338899http://www.intelek.cz/rma_switch.jsp rma@intelek.eu
ECGseznam servisů:http://www.ecg.cz/editorial.php?eid=34
EET pokladnyX-POS
EIZOEIZO Sales & Service (M.Švec)420723448935miroslav.svec@eizo.com
EPSONVSP DATA a.s.420381489800epson@vspdata.cz
EPSON on site (vybrané modely)Epson on-site reklamacelevel.one@epson.cz
EPSON on site (vybrané modely)Epson on-site reklamacelevel.one@epson.cz
E-TEENRRC – CZ s.r.o., servis277000360http://www.rrcen.cz/ michal_singer@rrc.cz
EvolveoVSP DATA a.s.420381489800http://web.vspdata.cz/abacus/616 gsmservis@vspdata.cz
FellowesPALA, s.r.o.420608555775http://pala.cz/info/servis-stroju servis@pala.cz
FUJIFILMFUJIFILM EUROPE GmbHwww.servis.fujifilm.cz dcservice@fujifilm.cz
FUJITSU - monitory,NB,PCČeský servis, a.s.244402263http://www.ceskyservis.cz/index.php/cs/sluzby/servis/fujitsu helpdesk@ceskyservis.cz
FUJITSU - server,NB,PC, přísl.AutoCont CZ a.s.606714359http://www.autocont.cz/kontakty/servisni-sit helpdeskrc@autocont.cz
FUJITSU - server,NB,PC, přísl.CDC Data s. r. o.420255724768http://www.cdc.cz/index.php?IdKat=2&PodKat1=17&PodKat2=31 info@cdc.cz
FUNAIATV servis Moravia541249327atv-servis@seznam.cz
GENIUSFixIt - PPL Depo+420-226259864http://rma.fixit-service.com genius@cz.fixit-service.com
Gigabyte - SmartPhoneGIGApoint.Czhttp://www.gigapoint.cz/ servis@gigapoint.cz
Gigaset -DECT a vybrané modelyMICOS spol. s r.o420532192520http://velkoobchod.micos.cz/inshop/scripts/show.asp?file=../stranky/kontakty-podpora.htm
HANNSPREENBSERVIS s.r.o.420232232232http://www.nbservis.cz hannspree@nbservis.cz
HITACHISIL Servis Partner, a.s.596253670http://www.sil.cz rma@sil.cz
Honeywell -čtečkyHoneywell servicehttps://hsm.secure.force.com/thetechsupportall/LoginRMA euroservice@honeywell.com
HP (support, schválení)HP linkahttp://www8.hp.com/cz/cs/contact-hp/phone-assist.html
HP (support, schválení) + LCDHP linkahttp://www8.hp.com/cz/cs/contact-hp/phone-assist.html
HP -DOA (do 30 dní od prodeje)(pro DOA) VSP DATA, a.s.381489169hpservis@vspdata.cz
HP kalkulačkyServisní podporacalcsupport.emea@hp.com
HP -všeVSP Data, a.s.381489169hpservis@vspdata.cz
HP -všeVýběr servisů:http://www8.hp.com/cz/cs/business-sluzby/it-sluzby/podpora/autorizovani-servisni-partneri.html
HRY (dle vydavatele)CD Projekt Czechhttp://www.cdprojekt.cz/pomoc.asp
HRY (dle vydavatele)Cenega Czech257189545help@cenega.cz
HRY (dle vydavatele)Cinemaxhttp://hry.cinemax.cz/cx/support
HRY (dle vydavatele)Electronic Arts228880676
HRY (dle vydavatele)Hypermaxhttp://www.hypermax.cz/hx/support
HRY (dle vydavatele)Playmanhttp://www.playman.cz/xbuilder.php?xb1=Support podpora@playman.cz
HRY (dle vydavatele)TOP DISTRIBUTORhttp://podpora.topcd.cz/ help@topcd.cz
HTCVSP DATA a.s. HTC servis381212583http://www.vspdata.cz gsmservis@vspdata.cz
Huawei hodinkyBRITEX-CZ, s.r.o.+420 312 242 416-9http://www.britex.cz mobil@britex.cz
HYUNDAI -monitorySIL Servis Partner, a.s.596253670http://www.sil.cz rma@sil.cz
HYUNDAI -monitory T-serieAsupport+420 272188300http://www.asupport.cz
IBM pokladní systémy, kioskyServis ITS420255772333servis@its.cz
iiYAMASIL Servis Partner, a.s.596253677http://www.sil.cz rma@sil.cz
IntermecIntermec servicewww.intermec-rma.com euroservice@honeywell.com
ISTORAGELT-FIN s.r.o.+421 739182934reklamace@lt-fin.com
I-TecComDis s.r.o.+420 596 637 126(125)http://www.i-tec.cz/?t=2&v=34 info@comdis.cz
Kingston SSD diskytest HDD -life cyclehttp://www.kingston.com/en/support/technical/ssdmanager
LABTECFIXIThttp://rma.fixit-service.com/ logitech@fixit-service.com
LENOVO - IdeaPadLENOVO - podpora IDEA800702703
LENOVO - NOTEBOOK, TABLET, AIODOA do 7 dní pro Lenovohttp://www.lenovoservices.cz/servis-a-sluzby/nahlaseni-zarucnidoa-opravy/ doa@lenovoservices.cz
LENOVO (+IOMEGA) NASPodpora v angličtině800701212https://iomega-eu-en.custhelp.com/app/home
LENOVO (originál IBM)AutoCont CZ a.s.606714359http://www.autocont.cz/kontakty/servisni-sit helpdeskrc@autocont.cz
LENOVO (originál IBM)M Computers s.r.o.420571895293http://www.lenovo-servis.cz/ info@lenovo-servis.cz
LENOVO (originál IBM)PC Net (prodejna GC SYSTÉM)599505122http://www.pcnet.cz/
LENOVO (originál IBM)Seznam servisů pro řadu THINK800353637http://www.lenovo.cz/download/AWSP.pdf
LENOVO Idea TabletyArvato services k.s.312560312http://www.arvato-services.cz/ doprava@bertelsmann.de
LENOVO monitory Think*AutoCont CZ a.s.606714359http://www.autocont.cz/kontakty/servisni-sit helpdeskrc@autocont.cz
LENOVO řada ThinkPadM Computers s.r.o.420571895293http://www.lenovo-servis.cz/ info@lenovo-servis.cz
LENOVO řada ThinkPadSeznam servisůhttp://www.lenovo.cz/download/AWSP.pdf
LENOVO SmartphoneArvato services k.s.312560312http://www.arvato-services.cz/ doprava@bertelsmann.de
LEXMARK (tiskárny, přísluš.)ELSANTA, s.r.o.244472036info@elsanta.cz
LGRealTime Technologies s.r.o464600801http://www.realtimetec.cz lgecz@realtimetec.cz
LGseznam servisů:http://www.lg.com/cz/podpora/zarucni-oprava/vyhledat-servis
LG -MTRealTime Technologies s.r.o420464600830lg.hub@realtimetec.cz
LOGITECHFIXIThttp://rma.fixit-service.com/ logitech@fixit-service.com
Logitech Ultimate Earsspeciální režim reklamace420239000335
MaximobilJabloCom483559743kopriva@jablocom.cz
Melitta , SwirlMelitta servis800606806http://www.melitta-online.cz/melitta/6-Reklamacni-rad zakaznicky.servis@melitta.cz
MicroSoft SWpodpora pro SW420841300300
MicroSoft SWpodpora pro SW841300300
MICROTEKMacSource, s.r.o222511842servis@macsource.cz
Mikrotik routery -upozorněníupozornění
MINOLTA (fotoaparáty, skenery)Konica Minolta photo imaging582346188fotoservis@minolta.cz
MINOLTA (tisk, kopírky, faxy)Konica Minolta bus. solution595620911ostrava@minolta.cz
MINOLTA (tisk, kopírky, faxy)SIL Servis Partner, a.s.596253670http://www.sil.cz rma@sil.cz
MIOVSP DATA a.s.381210899http://www.vspdata.cz mio@vspdata.eu
MIRO -monitoryAGORA plus, a.s.543423420http://www.agora.cz servis@agora.cz
MITSUBISHI -monitoryImpromat-Computer, s.r.o.http://www.impromat.cz/CZ/article/2252.kontakt/
Motorola -MTESC - ElektroServisnéCentrum421221028090http://esc.sk servis@esc.sk
MS SoftwareTechnická podpora800100074
MULTIDISK -médiaEximpo Group s.r.o.377237049http://www.eximpo.cz
Navigace NAVON, MIOELKO TRADING, spol. s r. o.532195721http://www.elko.cz servis@elko.cz
NAVIGONNavigon - servissupport.cz@navigon.com
NECImpromat-Computer, s.r.o.420800166366servis.monitory@impromat.cz
Netgear -business produktyNetgear podporahttp://support.netgear.com/general/contact/default.aspx
NIKONNikon s.r.o.; VSP Datahttp://www.nikon.cz/cs_CZ/footers/contact_us.page?lang
Nintendo Wii - HardwareConQuest entertainment a.s.284000163servis@conquest.cz
NOKIA - MTArvato services k.s.312560312http://www.arvato-services.cz/ info.cz@bertelsmann.de
NOKIA - příslušenství k MTArvato services k.s.312560312http://www.arvato-services.cz/ info.cz@bertelsmann.de
O2Britex CZ, s.r.o.312 242 416-19mobil@britex.cz
O2 SIM karty, balíčkyO2 Czech Republic a.s.http://www.o2.cz/osobni/prodejny/
OKIDaruma systems241 776 779 , 241 776 758http://edaruma.cz/zarucni-podminky.html servis@edaruma.cz
OLYMPUSOlympus Czech Group, s.r.o.http://www.olympus.cz fotoservis@olympus.cz
Packard BellServisní centrum Packard Bell420531027774service_brno@packardbell.com
PANASONICVýběr servisů:http://www.panasonic.cz/html/cs_CZ/Servis+a+podpora/2838862/index.html
PANASONIC - foto, video, audioŠindler-CZ s.r.o.553613286http://www.panasonic-sindler.cz info@panasonic-sindler.cz
PC ComforVýběr servisůhttp://www.comfor.cz/
PC PremioVýběr servisůhttp://www.premio-pocitace.cz/
PC TrilineVýběr servisůhttp://www.triline.cz/
PHILIPS -hotelové TVObjednání svozu RMA420800142100
PHILIPS -monitoryasupport...272188300http://www.asupport.cz/
PioneerELVIA, spol. s r.o.420220311190http://www.elvia.cz servis@elvia.cz
PocketbookČeský servis, a.s.800111155http://www.ceskyservis.cz/ helpdesk@ceskyservis.cz
Pokladní zásuvky VirtuousUpozornění
PRAKTIK -TVInterservis Liberec s.r.o482770941http://www.inter-servis.cz info@inter-servis.cz
PREMIO -NB, monitorySIL Servis Partner, a.s.596253670http://www.sil.cz rma@sil.cz
PRETECComDis s.r.o.+420 596 637 126(125)http://www.pretec.cz/?t=2&v=60 info@comdis.cz
QTEKGSMobile Service, s.r.o.242440222http://www.gsmobile.com servis@gsmobile.com
RazerPoznámka:
REDSTAR -audioREDSTAR Logistichttp://www.redstar.cz/dokumenty/centralni-servis-4/ sklad@starcom.cz
SAFESCANXERTEC a.s.225004411http://www.xertec.cz/kontakty/kontaktni-informace/ servis@xertec.cz
SAMSUNG - opt. mechanikyČeský servis, a.s.561110693bystrice@ceskyservis.cz
SAMSUNG (monitory)Český servis, a.s.244402263http://www.ceskyservis.cz helpdesk@ceskyservis.cz
SAMSUNG (monitory)SIL Servis Partner, a.s.596253670http://www.sil.cz rma@sil.cz
Samsung Foto/VideoESC - ElektroServisnéCentrum421221028090http://esc.sk servis@esc.sk
SAMSUNG -LCD, plasma, spot.el.Interservis Liberec s.r.o482770941http://www.inter-servis.cz info@inter-servis.cz
SAMSUNG -LCD, plasma, spot.el.TV služba NOVA596112446http://www.tsnova.cz tsnova@tsnova.cz
SAMSUNG -monitory DOADOA podmínky800726786info@samsung.cz
Samsung MT, Tablety, MP4BRITEX CZ s.r.o.312 242 416-9http://www.britex.cz mobil@britex.cz
Samsung MT, Tablety, MP4Český servis, a.s.800111155http://www.ceskyservis.cz/ helpdesk@ceskyservis.cz
SAMSUNG -NBČeský servis, a.s.244402263http://www.ceskyservis.cz helpdesk@ceskyservis.cz
SAMSUNG -NBSIL Servis Partner, a.s.596253670http://www.sil.cz rma@sil.cz
SAMSUNG -NBZ+M servis420597010343servis@zmservis.cz
SAMSUNG -tiskárnyČeský servis, a.s.244402263http://www.ceskyservis.cz helpdesk@ceskyservis.cz
SAMSUNG -tiskárnySIL Servis Partner, a.s.596253670http://www.sil.cz rma@sil.cz
SAMSUNG TVTelevizní služba NOVA596 112 446; 602 713 353http://www.tsnova.cz
SAMSUNG vizualizéryAWH servis222721525http://www.awh.cz awh@awh.cz
SHARPVýběr servisu:800880865http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/cz/hs.xsl/-/html/vyhledani-servisu-map.htm
SHARP -LCD TVvýběr servisů:http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/cz/hs.xsl/-/html/vyhledani_servisu.htm#
SONYVýběr servisůhttp://services.sony.cz/support/cs/repair/asc
SONY ERICSSON -MTSAMI GSM Servishttp://www.servis-sonyericsson.cz
Sony Ericsson/XperiaArvato services k.s.420312560560http://www.arvato-services.cz/ info.cz@bertelsmann.de
SONY -foto, spotř.elektronikaSony Czech, s.r.o.272650240http://www.sony-servis.cz info@sony-servis.cz
SONY monitoryDileris, a.s. -výběr pobočekhttp://www.dileris.cz
SONY monitoryElvia, s.r.o257322221http://www.elvia.cz servis.smichov@elvia.cz
SONY -PlaystationSony Czech, s.r.o.272650240http://www.sony-servis.cz info@sony-servis.cz
SONY projektoryElvia, s.r.o.281862040servis@elvia.cz
SONY televizoryElvia, s.r.o220311190http://www.elviapro.cz servis@elvia.cz
SONY VAIOVAIO-link420246019146customersupport.CS@eu.sony.com
Symantec -SWTechnická podpora420239016463
Synology -vybrané NASSynology Replacement Servicehttps://srs.synology.com/SRSE_intro.php?lang=csy
T6; Accu - napájeníNTB CZ s.r.o. - reklamace469633673prodej@ntb.cz
TendaUPOZORNĚNÍ!
THOMSONTVS Servis596912602http://www.tvs-servis.com
T-mobile (jen modemy!) HuaweiBritex CZ, s.r.o.312 242 416-19mobil@britex.cz
T-mobile -Internet 4G, PCMCIAESC - ElektroServisnéCentrum421221028090http://esc.sk servis@esc.sk
T-mobile -produkty OptionAsseco Czech Republic a.s.325519640
TomTomTomTom - servis239000491
TOSHIBA -NB a příslušenstvíČeský servis, a.s.800111155http://www.ceskyservis.cz/ helpdesk@ceskyservis.cz
VIEWSONIC monitory, projektorySIL Servis Partner, a.s.596253670http://www.sil.cz rma@sil.cz
VodafoneBritex CZ, s.r.o.312 242 416-19mobil@britex.cz
VodafoneBritex CZ, s.r.o.381482409tabor@britex.cz
Výjimka
WellJoyce ČR, s.r.o.reklamace@joyce.cz
XBOXXBOX - servis800142365, 239 000 459http://www.xbox.com/support
XEROX (mimo spotřebák)XEROX servis420227036444cze.service@xerox.com
XEROX kompatibilní spotřebákXEROX servis420721390911servis@altx.cz
X-PlayX-Play - servis844111136http://www.xplay.cz
ZEBRATFP universal a.s.272 681 051, 733 129 344servis@tfpuniv.com
DOPRAVA ZBOŽÍ

Ceny dopravy jsou uvedeny na stránce Doprava.