VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 Základní ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi dvěma smluvními stranami (kupní smlouvy), kde první strana je objednatel (dále jen Kupující) a druhá strana dodavatel (dále jen Prodávající).

1.2. Kupující

Kupující může být podnikající subjekt Podnikatel nebo Spotřebitel.

1.3. Podnikatel

Podnikatel je subjekt, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420, Zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, fyzická nebo právnická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, je zapsána v živnostenském nebo obchodním rejstříku, dále také subjekt (osoba) podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a jiné subjekty (osoby) podnikající v souladu s právním řádem České republiky.

1.4. Spotřebitel

Spotřebitel je nepodnikající subjekt nebo fyzická osoba, která(ý) při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5. Prodávající

Prodávající je společnost InetApp, spol. s r.o., zapsaná a vedená u rejstříkového soudu v Brně, pod spisovou značkou C 71826, IČ: 292 95 009, se sídlem Brno, ul. Příkop 834/4, PSČ 602 00, (dále jen Prodávající).

1.6. Určení vztahů a předmět Kupní smlouvy

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. VOP definují právní vztahy založené odesláním objednávky Kupujícího Prodávajícímu. Odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím, je mezi oběma stranami (Kupujícím a Prodávajícím) založen obchodní vztah Kupní smlouva. Obě strany (Kupující i Prodávající), tento vztah považují za smluvní a ve shodě. Předmětem Kupní smlouvy je nákup a prodej produktů (dále jen zboží) umístěných v nabídce elektronického obchodu (dále jen eshopu) Zcomputer. Za zboží se považuje hardware a k němu prodloužené záruky, software (dodávaný formou krabicové distribuce), spotřební materiál, náhradní díly, dokumentace, softwarové služby (dále SW služby) poskytované formou elektronické distribuce – tj. elektronické licence (dále jen EL).

 1. Je-li Kupujícím Podnikatel, který nakupuje zboží, řídí se vztahy neupravené VOP Zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, (zejména § 1751), oba dva zákony v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

 2. Je-li Kupujícím Spotřebitel, který nakupuje zboží, řídí se vztahy neupravené VOP Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, (zejména § 1751), ve znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 374/2022 Sb., jenž zněnil Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a také Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.7. Doplňující informace

Součástí VOP je Reklamační řád a Doprava zboží, se kterými je Kupující povinnen se seznámit.

1.8. Kupní smlouva

 1. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je umístění nabídky zboží Prodávajícího (1.5.) v eshopu nebo na požádání Kupujícího (1.2.) vypracovaná nabídka zboží od Prodávajícího. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto VOP pro objednání zboží, zaplacení zboží a dodávku zboží a souhlasí se vztahy mezi Kupujícím 1.2. a Prodávajícím 1.5., které se okamžikem odesláním objednávky, řídí dle těchto VOP ve znění platném a účinném.

 2. Kupujícímu (1.2.), který koupí zboží z nabídky zboží Prodávajícího 1.5., nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů zboží, firemních log, registrovaných značek, patentů výrobců zboží nebo Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne potřeba překladu textu této smlouvy, Kupující souhlasí, že v případě sporu o výklad pojmů, platí výklad této smlouvy v českém jazyce a rovněž výklad VOP.

 4. Kupní smlouva mezi Prodávajícím 1.5. a Kupujícím (1.2.) se zakládá odesláním objednávky Kupujícího v eshopu a přijetím této objednávky Prodávajícím. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím eshopu potvrzuje souhlas se založením smluvního vztahu Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Přijetí objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu od Kupujícího, kterou jako povinnou položku vyplní Kupující do své objednávky. Kupující tímto projevuje souhlas s nabídkovou cenou, množstvím objednaného zboží a zavazuje se k úhradě (zaplacení) objednaného zboží Prodávajícímu (viz. VOP ustanovení 1.12. Způsoby platby). Prodávající se zavazuje k dodání objednaného zboží Kupujícímu.

 5. Obdobně se zakládá smluvní vztah Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím i v případě, kdy Kupující požaduje vypracování nabídky zboží od Prodávajícího (viz. ustanovení 1.9. Objednávání zboží, odst. ?? těchto VOP). V takovém případě mohou nastat dva způsoby uzavření Kupní smlouvy (viz. dále odst. 1.8.5.a, 1.8.5.b těchto VOP):

  1. Je-li Kupujícím Podnikatel, svou objednávku vypracovanou na základě požadované nabídky od Prodávajícího, potvrdí razítkem a svým podpisem na objednávce, případně podpisem osoby oprávněné ve věci objednávky jednat a tuto potvrzenou objednávku zašle Prodávajícímu elektronicky e-mailem nebo nebo poštovním doručovatelem (zásilkou, kurýrem), event. osobním předáním. Prodávající přijetím objednávky od Kupujícího, bere tuto objednávku jako závaznou a tím dochází mezi Prodávajícím a Kupujícím k založení smluvního vztahu Kupní smlouvy. Kupující tímto úkonem projevuje souhlas s nabídkovou cenou a zavazuje se k úhradě (zaplacení) takto objednaného zboží Prodávajícímu, dle zvoleného způsobu platby (viz. ustanovení 6. Způsob platby 1.12. Způsoby platby těchto VOP).

  2. Je-li Kupujícím Spotřebitel, svou objednávku vypracovanou na základě požadované nabídky od Prodávajícího potvrdí svým podpisem na objednávce, a tuto potvrzenou objednávku zašle Prodávajícímu elektronicky e-mailem nebo poštovním doručovatelem (zásilkou, kurýrem), event. osobním předáním. Prodávající přijetím objednávky od Kupujícího, bere tuto objednávku jako závaznou a tím dochází mezi Prodávajícím a Kupujícím k založení smluvního vztahu Kupní smlouvy. Kupující tímto úkonem projevuje souhlas s nabídkovou cenou a zavazuje se k úhradě (zaplacení) takto objednaného zboží Prodávajícímu, dle zvoleného způsobu platby (viz. ustanovení 6. Způsob platby 1.12. Způsoby platby těchto VOP).

 6. Uvedenou nabídkovou cenu pro potřeby vzniku Kupní smlouvy lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran Prodávajícího (1.5.) a Kupujícího (1.2.).

 7. Kupní smlouvu lze zrušit na základě zákonných důvodů nebo Dohody o ukončení smlouvy (viz ustanovení 1.13. Odstoupení od Kupní smlouvy).

 8. Definice Shody. Za Shodu s Kupní smlouvou se pro tyto VOP rozumí, že nabízené zboží má parametry a vlastnosti, popisované v nabídce Prodávajícího, který je pžebírá od výrobce nebo jeho zástupce. Nabízené zboží odpovídá účelu, který prostřednictvím Prodávajícího uvádí výrobce nebo jeho zástupce a odpovídá požadavkům právních předpisů České republiky.

 9. Definice Neshody. Za Neshodou s Kupní smlouvou se považuje opak Shody (viz. odst. 1.8 Kupní smlouva, čl. 8, Shoda).

 10. Obě strany Prodávající i Kupující se zavazují, že možné vzniklé spory, budou řešeny smírem nebo výhradně podle platného právního řádu České republiky. Dále se Prodávající i Kupující zavazují, že pouze v nezbytném a vyjímečném případě, budou řešeny spory soudy výhradně České republiky. Obě strany, Prodávající i Kupující, vyjadřují souhlas, že tímto závazkem nejsou dotčeny případy, kdy Kupující bude spotřebitel s bydlištěm v jiném státě, než v České republice a právo prorogace soudu nebude přípustné (pozn.: prorogace není přípustná).

 11. Prodávající se zavazuje, že Kupní smlouvu bude archivovat nejméně po dobu dvou let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu nezbytně nutnou, dle příslušných právních předpisů a platných norem legislativy České republiky, za účelem jejího úspěšného splnění. Kupní smlouva není přístupna třetím nezúčastněným stranám.

 12. Kupující prohlašuje, že je dostatečně seznámen a bezvýhradně souhlasí s jednotlivými kroky k uzavření Kupní smlouvy uvedenými v těchto VOP ještě před vlastním uskutečněním objednávky, rozumí obsahu odst. 1.8 Kupní smlouva.

 13. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující (1.2.) potvrzuje, že se detailně seznámil s obsahem těchto VOP, zvláštěpak s odst. 1.8 Kupní smlouva i s odst. 1.13 Odstoupení od Kupní smlouvy řádem těchto VOP, rovněž s Reklamačním řádem těchto VOP a souhlasí.

 14. Kupující (1.2.) bere na vědomí, že Prodávající nemá možnost ovlivnit náklady nutné pro vytvoření objednávky zboží Kupujícím, např. na použití komunikačních prostředků, které jsou závislé na tarifu služeb (telekomunikačních a jiných cenách doručovací nebo kurýrní služby), jenž Kupující použije. Kupující prohlašuje a souhlasí, že nebude za žádných okolností uplatňovat u Prodávajícího náhradu nákladů potřebných pro vytvoření vlastní objednávky zboží, ani za komunikaci s Prodávajícím v případě Reklamace zboží při reklamačním řízení.

1.9. Objednávání zboží

 1. Objednávat zboží v eshopu Prodávajícího lze pouze elektronickou objednávkou, prostřednictvím objednávkového systému eshopu ZComputer. Při pořizování objednávky je Kupující veden automatizovaně systémem eshopu postupnými kroky k vyhotovení a odeslání své objednávky, tedy založení Kupní smlouvy s poviností Kupujícího k zaplacení objednaného zboží. Objednávat lze zboží skladem i zboží, které není skladem. Zelená barva popisku skladem a zelené tlačítko pro přidání zboží do košíku znamená, že zboží je skladem u našeho dodavatele, odkud po dokončení a odeslání objednávky (doručení objednávky) Prodávajícímu, bude co nejdříve expedováno Kupujícímu. Oranžová barva popisku tlačítka skladem a oranžové tlačítko pro přidání zboží do košíku znamená, že zboží není skladem u našeho dodavatele a bude doobjednáno. V takovém případě bude lhůta dodání zboží Kupujícímu Prodávajícím upřesněna. V případě, že nelze zboží již doobjednat, bude Prodávající o této skutečnosti informovat Kupujícího ve smyslu, že zboží již nebude dostupné.

 2. Kupující bere na vědomí, že nelze objednat zboží se způsobem platby na dobírku (viz. odst. 1.12, čl. 3) v případě odeslání objednávky Prodávájícímu s doručením zboží (doručovací adresou) do Slovenské republiky nebo jiných států (mimo Českou republiku). Kupující s tímto souhlasí.

 3. Kupující po odeslaní své objednávky v eshopu obdrží mailové potvrzení o přijetí objednávky od Prodávajícího. Okamžikem odeslání objednávky Kupujícím a úspěšným přijetím Prodávajícím, se obě strany řídí vztahy dle těchto VOP ve znění platném a účinném.

 4. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu objednaného zboží Kupujícímu (1.2.) s neschválenými zařízeními (periferie a jiná zařízení), jejich součástmi nebo hardwarovými komponentami, softwarovými produkty, softwarovými aplikacemi a jinými systémy, jejichž funkčnost nebyla v objednávce Kupujícím výslovně po Prodávajícím požadována a Prodávájícím schválena nebo doporučena výrobcem, ikdyž je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá.

 5. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu zboží, nebyla-li u zboží tato kompatabilita výslovně uvedena výrobcem, že je kompatibilní s jinými produkty (např. jmenovitě se zařízeními, periferiemi, součástmi nebo hardwarovými komponentami, softwarovými produkty, softwarovými aplikacemi a jinými systémy).

 6. Pokud Kupující 1.2. stiskne u vybraného zboží tlačítko objednat, projevuje tímto Prodávajícímu souhlas zaplatit zboží, dle následně vybraného způsobu platby.

1.10. Provozní doba eshopu

 1. Provozní doba eshopu je pro objednání zboží nepřetržitá (24 hodin denně) s vyjímkou aktualizace zboží, systémové aktualizace nebo z důvodu technického výpadku serveru, na kterém je eshop provozován a který nemůže Prodávající ovlivnit.

 2. Objednávky jsou realizovány pouze v pracovní dny od 8:00 hod. do 17:00 hod..

1.11. Cena zboží

 1. Ceny zboží v eshopu jsou pro Kupujícího stanoveny jako smluvní ceny, jsou aktuální a platné.

 2. V případě slevy zboží se jeho cena počítá od ceny zboží, která platila před 30-ti dny zpětně. Toto pravidlo výpočtu slevy ceny zboží se vztahuje i pro akce na cenu akčního zboží.

 3. Akční ceny zboží v eshopu platí při uvedeném odběru počtu kusů nebo při akcích do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově vymezenou. Informace o akcích je uvedena v eshopu buď přímo u zboží nebo na úvodní stránce eshopu.

 4. Kupující má možnost seznámit se v eshopu s celkovou cenou zboží včetně DPH a všemi ostatními poplatky, ještě před odesláním objednávky Prodávajícímu. Cena dopravy 2.11. je uvedena na objednávce zboží. Cena recyklačního, autorského poplatku je zahrnuta v celkové ceně včetně DPH.

 5. Cena zboží je vždy uvedena v objednávce i v potvrzení objednávky zboží a je vždy vyčíslena v Kč. Rovněž celková cena zboží je vždy uvedena v objednávce i v potvrzení objednávky zboží a je vždy vyčíslena v Kč.

 6. Pokud celková cena jedné objednávky zboží přesáhne částku 15 000 Kč včetně DPH, Prodávající může požadovat po Kupujícím platbu předem za objednané zboží, převodem na účet Prodávajícího, dle výzvy k platbě.

 7. V případě, že Kupující nedodrží datum splatnosti uvedený na faktuře, bude mu prodejcem účtován a fakturován úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové částky k úhradě (cena celkem s DPH) za každý den prodlení. Kupující toto bere na vědomí a souhlasí s 1.11 Cena zboží, čl. 7.

1.12. Způsoby platby

 1. Platba předem za objednané zboží, je platba bankovním převodem na účet Prodávajícího, ještě před doručením objednaného zboží. Upozornění k ceně je v odst. 1.11 Cena zboží, čl. 6, těchto VOP (1.11.6.).

 2. Ze Slovenské republiky a ostatních států lze platit pouze bankovním převodem (platba předem za objednané zboží).

 3. Platba při doručení zboží doručitelem (tzv. na dobírku), lze realizovat dvěma způsoby:

  1. elektronicky - platbu Kupující provede na platebním terminálu doručitele

  2. v hotovosti - hotovost přebírá od Kupujícího doručitel

 4. Fakturu za zboží Kupující obdrží elektronicky po zaplacení na svou mailovou adresu. Kupující má k dispozici i historii svých objednávek v účtu eshopu, pokud si ho zřídil.

 5. Platba za objednané zboží je pouze měnou CZK.

1.13. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Je-li Kupující Spotřebitel a neměl možnost zboží před objednáním fyzicky prohlédnout, má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, § 1829 odst. 1. Institut Odstoupení od Kupní smlouvy (právo na vrácení zboží) lze uplatnit ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží za předpokladu, že Kupní smlouva byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (elektronická objednávka, telefonická objednávka, poštovní objednávka). V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Stejné platí u Kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná (opakovaná) dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Bude-li Spotřebitel chtít využít svého práva Odstoupení od Kupní smlouvy a vrátit zboží, musí ho doručit Prodávajícímu, nejpozději však do 14-tého kalendářního dne od převzetí zboží, spolu s písemným prohlášením, že odstupuje od smlouvy ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na adresu elektronické pošty sales@zcomputer.cz. Písemné Prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy se svým podpisem rovněž přiloží ke zboží a zašle na kontaktní adresu InetApp, spol. s r.o., Březinova č. 9, 69501 Hodonín (viz. VOP, ustanovení 1.13. Odstoupení od Kupní smlouvy, odst. 1.13.6.).

 2. Je-li Kupující Podnikatel, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v souladu s ustanoveními Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K Odstoupení od Kupní smlouvy se sjednává lhůta 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, ostatní podmínky jsou stejné, jako u Spotřebitele, uvedené v čl. 1, odst. 1.13 (Odstoupení od Kupní smlouvy). Prodávající může Kupujícími po jeho předchozí písemné žádosti, nabídnout Dohodu o ukončení Kupní smlouvy v závislosti na stavu zboží navrženému ke vrácení, ušlé záruce i aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží bude posouzen a zhodnocen Prodávajícím. Prodávající po posouzení stavu zboží je oprávněn účtovat Kupujícímu cenu až v původní výši při zakoupení zboží a částku odečíst při vystavení Opravného daňového dokladu (dále jen Dobropis) Kupujícímu i fakturovat případné další vzniklé náklady. Kupující se zavazuje, že bude od Prodávajícího akceptovat navržené místo a způsob dopravy k posouzení stavu zboží i vracení zboží. O informaci k místu a způsobu dopravy pro vracení zboží, Kupující písemně požádá Prodávajícího na emailové adrese sales@zcomputer.cz. Pokud tak Kupující neučiní, Prodávající bude posuzovat tuto absenci, jako nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany a bude-li zboží Prodávajícímu vráceno bez této písemné dohody (místa a způsobu dopravy ke vracení zboží), bude opětovně zasláno Kupujícímu zpět na jeho náklady. Tímto se Kupující zavazuje k převzetí zboží a úhradě dopravy i dalších nákladů spojených s touto dopravou. Kupující s takovým postupem souhlasí a je si vědom, že bez Dohody o ukončení Kupní smlouvy mu nebude vystaven Dobropis.

 3. Prohlášení o Odstoupení od Kupní smlouvy musí obsahovat číslo účtu pro vrácení platby, číslo objednávky, kde jsou uvedeny nezbytné údaje, jako je datum nákupu, ID zboží, identifikační (kontaktní) údaje Kupujícího a podpis Kupujícího. Spotřebitel souhlasí, že k vystavení Dobropisu mohou být Prodávájícím po Kupujícím vyžadovány identifikační (kontaktní) údaje, prokazující totožnost, za účelem ochrany vlastnických práv Kupujícího. Při poskytnutí údajů totožnosti Prodávajícímu vzniká povinnost, nakládat s těmito údaji dle odst. 1.14 GDPR - Podmínky ochrany osobních údajů a jejich zpracování. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, které fakturačně vyčíslí Kupujícímu, jenž se tímto Prodávajícímu zavazuje k úhradě takto vzniklých nákladů ve stanovené lhůtě splatnosti od Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje možnost rozhodnutí, neuplatnit právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a o tomto rozhodnutí, bude neprodleně informovat Kupujícího.

 4. Odstoupení od Kupní smlouvy je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno Prohlášení Kupujícího o Odstoupení od Kupní smlouvy, pokud jsou splněny zákonné podmínky. V případě zrušení Kupní smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 § 1925, § 2099 § 2117 a § 2161 § 2174 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za vady Kupujícímu viz. Reklamační řád těchto VOP Základní ustanovení a vymezení pojmů reklamačního řádu, odpovědnost za vady. Za Odstoupení od Kupní smlouvy se rovněž považuje nepřevzetí nebo nevyzvednutí zboží, objednané Kupujícím, které bylo na základě objednávky od Kupujícího řádně odesláno Prodávajícím prostřednictvím doručitele (dopravce). V tomto případě se považuje Odstoupení od Kupní smlouvy za účinné od okamžiku vrácení zboží doručitelem (dopravcem) Prodávajícímu i bez předchozího doručení Prohlášení Kupujícího o Odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu, kdy Prodávající vystaví k řádné faktuře za uvedené zboží Dobropis Kupujícímu. Kupující nepřevzetím nebo nevyzvednutím zboží vyslovuje souhlas k vystavení Dobropisu za toto nepřevzaté nebo nevyzvednuté zboží.

 5. Kupující Spotřebitel při uplatnění Odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení zboží, musí zboží vrátit Prodávajícímu v původním stavu, kompletní, originální se souhlasnými výrobními znaky SN (ID) a jinými identifikačními znaky (identifikační znaky jsou popsány v Reklamačním řádu, který je součástí těchto VOP). Zboží musí být úplné, celistvé, nijak nepoškozené, čisté i s kompletní dokumentací, nejlépe v originálním obalu (originální obal není podmínkou), ve stavu a hodnotě v jaké ho Kupující při doručení převzal. V případě, že vracené zboží bude nekompletní nebo poškozeno, nebude Prodávající Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícího akceptovat a v takovém případě zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v nekompletním nebo poškozeném stavu, bude zpět zasláno Kupujícímu, který se tímto zavazuje k uhrazení nákladů na dopravu takového zboží, Prodávajícímu. Bude-li součástí objednaného zboží Kupujícím spotřební materiál, který byl ve větší míře Kupujícím před vrácením zboží spotřebován, bude vrácené zboží považováno za nekompletní a zasláno zpět Kupujícímu, který se tímto zavazuje k převzetí takového zboží i k uhrazení nákladů na dopravu. V případě, že spotřební materiál ve vráceném zboží bude více spotřebován než v míře potřebné k otestování doručeného zboží Kupujícímu, vyhrazuje si Prodávající právo, že může snížit vrácenou kupní cenu, odpovídající tomuto stavu.

 6. Odůvodnění pro Odstoupení od Kupní smlouvy při uplatnění Odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení zboží (odst 1.13 Odstoupení od Kupní smlouvy, čl. 2), není podmínkou pro samotné Odstoupení od Kupní smlouvy, přesto má Kupující Spotřebitel možnost zaslat Prodávajícímu informací o důvodu (odůvodnění) Odstoupení od Kupní smlouvy. Obsah odůvodnění od Kupujícího Spotřebitele bude Prodávající považovat za interní a proto se zavazuje k jeho nezveřejnění. Kupující tímto dává souhlas Prodávajícímu k využití informace pro interní statistické vyhodnocení nebo pro zpracování svého marketingu, především z důvodu dalšího objednávání daného druhu zboží od výrobce nebo dodavatele. Kupující při vrácení zboží přiloží číslo objednávky (nejlépe kopii objednávky) nebo zašle emailem a uvede číslo bankovního účtu, kam má Prodávající částku za vrácené zboží Kupujícímu vrátit. Kupující má možnost písemně uvést, zda chce uplatnit (použít) již zaplacenou částku na jiný nákup zboží v eshopu nebo uplatnit (použít) jen její část (určitou výši částky) pro další nákup. Pokud Kupující tuto možnost písemně neuvede do Prohlášení o Odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí částku Kupujícímu do 30 dnů od data přijetí vráceného zboží Prodávajícímu. Pokud Kupující do Prohlášení o Odstoupení od Kupní smlouvy neuvede číslo bankovního účtu, kam má Prodávající převést částku za vrácené zboží, souhlasí s tím, že částka zaplacená Kupujícím za vrácené zboží, bude připravena pro čerpání při dalším nákupu Kupujícího v eshopu.

 7. Kromě případů, kdy je Odstoupení od Kupní smlouvy výslovně ujednáno, Kupující Spotřebitel nemůže Odstoupit od Kupní smlouvy na základě zákonných důvodů (viz. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1837), Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, když se jedná (Pozn.: jednotl. odstavce (a) až (f) nejsou v pořadí, ani citací zákona, nybrž aplikací citace zákona na konkrétní VOP eshopu):

  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy)

  2. o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

  3. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

  4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

  5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

  6. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 8. V případě Odstoupení od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany, (Kupující Spotřebitel i Prodávající), jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly a to přesně tak, jak je uvedeno v těchto VOP Odstoupení od Kupní smlouvy a jejich výběru, vyjma zákonných důvodů (viz. zákon č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, § 1837, Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy) mezi dvěma smluvními stranami Kupní smlouvy, kterých se odstoupení týká.

1.14. GDPR - Podmínky ochrany osobních údajů a jejich zpracování

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Prodávající Prodávající (InetApp, spol. s r.o., se sídlem Brno, ul. Příkop 834/4, PSČ 602 00), v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 3. Kupující Kupující prohlašuje, že veškeré osobní údaje byly Správci poskytnuty dobrovolně. Kupující dává Správci svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů a k jejich shromažďování.

 4. Kupující prohlašuje, že při tvorbě objednávky nebo registrace do uživatelského účtu v eshopu, bude zadávat pravdivé osobní údaje. Pokud dojde ke změnám osobních údajů Kupujícího, potom je Kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu eshopu. Dojde-li ke změnám osobních údajů Kupujícího v již aktuálně vytvořené objednávce a nelze je uživatelsky změnit, potom bez zbytečného odkladu informuje o změnách ve svých osobních údajích.

 5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o osobě Kupujícího identifikované nebo identifikovatelné. (Pozn.: Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby).

 6. V případě, že Kupující Kupující je Spotřebitel, osobními údaji se rozumí veškeré údaje zadané do objednávky Spotřebitelem, které jsou nutné pro vznik Kupní smlouvy (jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, fakturační a doručovací adresa).

 7. V případě, že Kupující Kupující je Podnikatel, osobními údaji se rozumí veškeré údaje, zadané do objednávky Podnikatelem, které jsou nutné pro vznik Kupní smlouvy.

 8. Správce zpracovává osobní údaje za účelem zpracování objednávky, vytvoření a plnění Kupní smlouvy.

 9. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné a bude s nimi nakládat v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 10. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů:

  1. k uskutečnění komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím (Kupující, který vyplnil objednávku nebo poslal mailový dotaz ke zboží a požadoval odpověď nebo jiná obchodní sdělení).

  2. ke zpracování a vyřízení objednávky (vytvoření Kupní smlouvy)

  3. k výkonu práv i povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím (Správcem). (Pozn.: osobní údaje jsou do objednávky Kupujícího vyžadovány pro úspěšnou realizaci objednávky Prodávajícím a jejich poskytnutí je nezbytný požadavek pro uzavření Kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné Kupní smlouvu uzavřít).

  4. pro plnění Kupní smlouvy. Pozn.: osobní údaje nebudou zveřejněny bez souhlasu jejich majitele nebo poskytnuty třetí osobě, s výjimkou plnění Kupní smlouvy, jenž souvisí s distribucí:

   1. u Spotřebitele údaje nutné pro doručení (dodání nebo vydání) objednaného zboží (služeb) nebo nezbytně nutné údaje k realizaci platby (v platebního styku)

   2. u Podnikatele údaje nutné pro doručení (dodání nebo vydání) objednaného zboží (služeb) nebo nezbytně nutné údaje k realizaci platby (v platebního styku)

  5. pro účely marketingových akcí Prodávajícího (Správce) na zasílání informačních, obchodních nabídek i sms zpráv Kupujícímu, až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 11. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.

 12. Správce může předat osobní údaje Kupujícího ze zákonných důvodů orgánům státní správy, k tomuto oprávněným, na základě platné legislativy ČR.

 13. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 14. Správce prohlašuje, že dodržuje podmínky zabezpečení osobních údajů, a že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v maximální možné míře, která odpovídá jeho možnostem a technické úrovni dostupných prostředků

 15. Kupující Správci potvrzuje, že se seznámil s VOP na www stránkách eshopu ještě před odesláním své objednávky, zejména s ustanovením 1.14 GDPR - Podmínkami ochrany osobních údajů a zpracováním osobních údajů. VOP jsou kupujícímu zaslány spolu s potvrzením objednávky na e-mailovou adresu Kupujícího, a Kupující je přijímá v celém rozsahu. Svůj souhlas s podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů vyjadřuje zaškrtnutím souhlasu s VOP při dokončení objednávky.

 16. Správce klade velký důraz na ochranu soukromí Kupujícího, je i registrován na Úřadu pro ochranu osobních dat pod registračním číslem 00041896.

 17. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na jejich opravu dle čl. 16 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Kupující může požádat o výmaz osobních údajů ve smyslu čl. 17 GDPR - Právo na výmaz („právo být zapomenut“), vše v souladu s platným zněním ustanovení Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 18. Správce si vymezuje právo rozhodnutí ke zrušení archivace osobních dat Kupujícího v souladu s platnou legislativou České republiky.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

2 Základní ustanovení a vymezení pojmů reklamačního řádu

2.1. Reklamační řád a VOP

 1. Reklamační řád je součástí VOP (Všeobecných obchodních podmínek) Prodávajícího v eshopu ZComputer. Reklamační řád je kodexem, jakým způsobem postupuje Kupující při reklamaci zboží (služeb), pořízeného od Prodávajícího.

 2. Reklamační řád byl vypracován v souladu s ustanoveními Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále Zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 3. Reklamační řád Kupujícímu definuje záruku zboží, popisuje postup při reklamaci zboží zakoupeného v eshopu (viz. Způsob vyřízení reklamace zboží těchto VOP). Kupující objednávkou a vznikem Kupní smlouvy stvrzuje, že se důkladně seznamil s reklamačním řádem a v případě uplatnění reklamace, bude postupovat dle těchto VOP, jejichž součástí je i REKLAMAČNÍ ŘÁD eshopu.

2.2. Definice pojmů a jejich status

 1. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojmy nedefinuje, chápou se ve významu v jakém jsou definovány ve VOP. Pokud nejsou definovány ani ve VOP, chápou se ve významu v jakém jej užívají platné a účinné právní normy České republiky.

 2. Kupujícím může být Spotřebitel nebo Podnikatel - viz. Základní ustanovení a vymezení pojmů VOP, ke kterým se tentoREKLAMAČNÍ ŘÁD váže.

 3. Před objednáním zboží (odesláním objednávky) je Kupující povinen se seznámit ve VOP s tímto Reklamačním řádem.

 4. Uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, Kupující spolu s převzetím zboží od Prodávajícího, souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 5. Prodávající k zakoupenému zboží vystavuje Kupujícímu doklad fakturu, která slouží jako podklad pro uplatnění záruky. Na faktuře jsou uvedeny potřebné údaje pro uplatnění záruky: číslo faktury, datum vystavení, identifikační znak a název zboží, množství a cena. Za identifikační znak zboží se považuje ID zboží přidělené Prodávajícím, výrobní nebo sériové číslo (obvykle SN) nebo jiná čísla uvedená na štítku od výrobce, výrobní znaky nebo jiné unikátní znaky, vyznačené přímo od výrobce a deklarované identifikačními čísly nebo jinými znaky a nebo kombinací obojího značení. Nepoškozený identifikační znak na zboží je nezbytným předpokladem pro přijetí zboží k reklamaci. Prodávající si vyhrazuje právo označit zboží vlastními identifikačními znaky v případě, že na zboží nejsou uvedeny identifikační znaky. Kupující se Prodávajícímu zavazuje, že po dobu záruky (záruční lhůty) nebude odstraňovat nebo poškozovat identifikační znaky na zboží, aby nebyla znemožněma identifikace zboží pro případnou reklamaci.

2.3. Doložení (prokázání) záruky na zakoupené zboží

 1. K uplatnění záruky nemusí Kupující Prodávajícímu dokládat Záruční list (dále jen ZL), nýbrž stačí doklad o zakoupení zboží (faktura).

 2. Pokud je ZL přiložen od výrobce a vyplněn Prodávajícím, obsahuje údaje o Kupujícím, číslo faktury, identifikační znaky a název zboží, množství, cenu, délku záruky od data prodeje. Vyplněný ZL však není nutnou podmínkou pro uplatnění záruky plynoucí z uzavřené Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Rozhodným dokladem k uplatnění záruky je faktura, která byla vystavena Kupujícímu Prodávajícím.

2.4. Reklamace zboží

 1. Volbu reklamace zboží určuje Kupující.

 2. Prodávající volí a provádí způsob vyřízení reklamace zboží.

 3. Pokud Kupující nezvolí způsob vyřízení reklamace zboží v přiměřené lhůtě poskytnuté Prodávajícím, pak způsob vyřízení reklamace zvolí Prodávající.

 4. Na nevhodnost volby vyřízení reklamace zboží Kupujícího upozorní Prodávající a navrhne vhodný způsob vyřízení reklamace zboží (zejména v případě, kdy Kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale Prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou).

2.5. Vysvětlení mimořádné záruky

 1. Pokud je nutné a potřebné, vzhledem na poskytovanou záruku k danému zboží uvést rozsáhlejší vysvětlení, Prodávající v ZL srozumitelným způsobem Kupujícímu vysvětlí obsah poskytované záruky (písemně do ZL). Prodávající vydefinuje její rozsah a podmínky, dobu platnosti záruky (záruční lhůty ke konkrétnímu zboží) a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z takové záruky.

 2. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo navrhnout individuálně rozsah této záruky (záruční lhůtu, k ní vázané s jinými záručními podmínkami než obvyklé za předpokladu, že nejsou nikterak dotčena zákonná práva Kupujícího, plynoucí z uzavřené Kupní smlouvy mezi oběma stranami Kupujícím a Prodávajícím). Prodávající v ZL současně uvede, že s poskytnutím takové záruky nejsou nikterak dotčena práva Kupujícího, která se váží ke koupi zboží. To je závazné pro Prodávajícího v případě poskytnutí takové záruky.

2.6. Délka záruky zboží (záruční lhůta na zboží), odpovědnost za vady

 1. Počátek záruky (záruční lhůty na zboží) začíná dnem doručení a převzetím zboží od dopravce Kupujícím.

 2. Je-li Kupujícím 1.4., potom v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a Zákonem č. 374/2022 Sb., (jenž zněnil Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a také Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoník, ve znění pozdějších předpisů), s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. Záruka se skládá ze zákonné záruční lhůty, tj. 24 měsíců a prodloužené záruční lhůty (pokud byla zakoupena) i případné mimořádné záruky (pokud byla uzavřena). Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta, která je doložena Kupujícímu od Prodávajícího novým ZL.

 3. Je-li Kupujícím 1.3., jsou se veškeré vztahy i reklamace řídí Zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. Záruka (záruční lhůta) je stanovena na 6 měsíců a je možné prodloužené záruční lhůty i případné mimořádné záruky, jež plně závisí na rozhodnutí Prodávajícího. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba, která je doložena Kupujícímu od Prodávajícího novým ZL.

 4. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nejsou-li uplatněny v záruční době.

 5. Výjimku ze zákonné záruční lhůty délky záruky pro Kupujícího, může tvořit zboží prodávané se slevou. Stav zboží prodávaného se slevou je vždy popsán již v nabídce a Kupující je srozumněn s touto skutečností již při objednávání zboží a souhlasí s ní.

 6. Zboží prodávané se slevou může být zboží:

  1. použité - u použitého zboží je uvedeno, že se jedná o zboží použité

  2. nekompletní - u nekompletního zboží je vždy popsána jeho nekomplexnost

  3. poškozené - u poškozeného zboží je vždy popsáno poškození s přesnou specifikací a rozsahem

  U zboží prodávaného se slevou práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna záruka do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím (nevztahuje se na poškozené nebo nekompletní zboží). Záruku uvede Prodávající do ZL. U zboží prodávaného se slevou z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva.

 7. Jeli Kupující 1.3., pak u vybraných produktů je výrobcem záruka omezena. Prodávající přenáší délku záruční doby stanovenou výrobcem na Kupujícího Podnikatele a tuto uvede do ZL k zakoupenému zboží. Zákonná práva spotřebitele tímto nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle platné legislativy České republiky.

2.7. Podmínky záruky zboží a k ní vázaná práva Kupujícího

 1. Kupující bezprostředně při dodání zboží překontroluje stav zásilky podle přiloženého přepravního listu nebo poštovního doručovacího listu k balíkové zásilce (počet balíků), případná poškození balení ihned avizuje dopravci.

 2. Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky zboží, která není ve shodě s Kupní smlouvou s tím, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující přesto od dopravce nebo doručitele převezme, je nutno poškození zdokumentovat (popsat) v předávacím (škodním) protokolu doručitele balíků, nejlépe nafotit a potvrzenou kopii, včetně fotodokumentace bez zbytečného odkladu zaslat na elektronickou adresu eshopu sales@zcomputer.cz (Pozn. poškozený obal zásilky neznamená vždy poškozené zboží nebo poškozenou funkcionalitu!). Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva možnosti zásilku zboží reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

 3. Kupující má právo právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo právo na výměnu vadného zboží, jeho vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy, toto musí odsouhlasit písemně Prodávající. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména v době, kdy Kupující zboží převzal. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů legislativy ČR, odpovídá množství, míře nebo hmotnosti dle objednávky, hodí se k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly a pokud ujednání chybí, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal a nebo které s ohledem na povahu zboží Kupující očekával. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost definována nebo provedení určeno, podle smluveného vzorku nebo předlohy.

 4. Kupující má právo při uplatnění záruky na odstranění vady. Za odstranitelné vady se považují vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady je do třiceti kalendářních dnů, případně dobu delší, na které se Prodávající s Kupujícím dohodli. Posouzení charakteru takové vady vždy přísluší Prodávajícímu.

 5. Kupující má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy při uplatnění záruky při neodstranitelné vadě, bránící řádnému užívání zboží nebo pokud nepožaduje Kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu. To, že nastal tento stav, musí vždy posoudit a odsouhlasit písemně Prodávající. Posouzení charakteru takové vady vždy přísluší Prodávajícímu.

 6. Seznam autorizovaných servisů je uveden v ust. ??.

 7. Kupující uplatňuje reklamaci na kontaktní adrese InetApp, spol. s r.o., Březinova č. 9, 69501 Hodonín, kam zašle reklamované zboží, kopii faktury zakoupeného zboží a pokud mu byl Prodávajícím potvrzen ZL vystavený ke zboží, přiloží ho rovněž (ZL není podmínkou reklamace).

 8. Pokud Kupující odešle zboží k reklamaci dopravní (přepravní) službou (doručitelem), zboží musí být nepoškozeno, řádně zabaleno a důkladně zabezpečeno, zajištěno, tak aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat:

  1. nepoškozené reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) s nepoškozenými identifikačními znaky

  2. přiloženou kopii nákupního dokladu (faktura)

  3. podrobný popis závady

  4. dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (kompletní adresa, kam zboží po vyřízení reklamace zaslat - jméno, ulice a číslo, město, místo včetně PSČ, kontaktní spojení, mail. adresa a tel.číslo - maximum kontaktních údajů, pro zpětné vyrozumnění i zaslání zboží pro vyřízení reklamace).

2.8. Záruka se nevztahuje

 1. Na poškozenou zásilku, která nemůže být převzata k reklamaci, jestliže by poškozením byla znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží již reklamováno, doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní doklad - faktura nebo reklamační doklad - ZL) musí být shodné identifikační znaky, sériové číslo a další, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je závazný i pro Kupujícího, který je Spotřebitelem.

 2. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 3. Na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného (Kupujícím upraveného) programového vybavení jinak, než bylo dodáno od výrobce, Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné, nejsou vytvořeny pro objednaný operační systém. Za případné problémy s omezenou funkčností aplikací, která vznikla výše uvedeným způsobem, nepřebírá Prodávající žádnou zodpovědnost.

 4. Na vady zboží vzniklé zejména v těchto případech:

  • při porušení ochranné pečeti u zboží, informativní nálepky, sériového čísla nebo jiných identifikačních znaků se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace

  • při používání zboží, které je v rozporu s uživatelskou příručkou nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno

  • při mechanickém poškozením zboží, kdy bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo bylo upravováno Kupujícím (např. nátěry, ohýbání, ap.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

  • jestliže závada vznikne použitím neautorizovaného softwaru, instalací a používáním softwaru, který není součástí dodávky, jehož legální způsob nabytí, není Kupující schopen doložit, pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem, při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware, aj. softwaru

  • při neodborné instalaci, neodborným zacházením, špatnou obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží Kupujícím, zvláště když takové použití bylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

  • jestliže vznikne závada na základě použití nesprávného spotřebního materiálu, jiného spotřebního materiálu než doporučil výrobce nebo použitím neautorizovaného spotřebního materiálu nebo nepřiměřeným zacházením

  • při poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), např. bleskem nebo jiných atmosferických vlivů, nadměrné vlhkosti a dalších negativně ovlivňujících stav zboží

  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

 5. Pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými případy (kdy Prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost), výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány jinak, potom se vztahují na zboží podmínky, které jsou taxativně vyjmenované a písemně potvrzené Prodávajícím a byly přiloženy ke zboží.

2.9. Doplňující informace reklamačního řádu

 1. Pokud reklamované zboží nebo jeho části i součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamaci, bude reklamace automaticky zamítnuta.

 2. V případě, že se jedná o zboží, které je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána, ani jinak poškozena). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky pro zpřístupnění média) se Kupující stává oprávněným uživatelem zboží - softwarového produktu, čímž akceptuje licenční ujednání výrobce software (neplatí pro neshodu s Kupní smlouvou). Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím při popisu závady fyzické čitelnosti médií.

 3. Zjistí-li Prodávající při řešení reklamace, že příčinou reklamace (závady) není samotné reklamované zboží (např. u počítače špatná instalace softwaru), lze Kupujícímu navrhnout placenou opravou. Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavření objednávky k této opravě - event. servisní smlouvy). Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme Kupujícímu zabezpečit vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající tímto upozorňuje Kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném hardwarovém zařízení. Záruka však tímto upozorněním není dotčena.

 4. Specifikace reklamace zboží:

 • Spotřební materiál - Je-li obsahem balení zboží, či předmětem koupě samotný spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek bývá životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jenž byla zakoupena jako samostatné zboží. Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.

 • Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte déle než je obvyklá životnost (ni-koli vlastníte), je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením. Pokud se jedná o zboží s omezenou životností, je Prodávajícím uvedena u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost Kupující této živostnosti dovolávat.

2.10. Způsob vyřízení reklamace zboží

 1. K uplatnění záruky nemusí Kupující Prodávajícímu dokládat Záruční list (dále jen ZL), nýbrž stačí doklad o zakoupení zboží – faktura. Kupující avizuje zboží k reklamci (nejlépe i s popisem závady) na e-mailovou adresu Prodávajícího sales@zcomputer.cz. Kupující uplatňuje reklamaci na kontaktní adrese InetApp, spol. s r.o., Březinova č. 9, 69501 Hodonín, kam Kupující zašle reklamované zboží + kopii faktury zakoupeného zboží + ZL, pokud mu byl Prodávajícím potvrzen + žádost o reklamaci, kde srozumitelně popiše závadu.

 2. Je-li Kupujícím Spotřebitel a zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, dále jen neshodě, má Kupující právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Pokud není takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží o neshodě s Kupní smlouvou věděl nebo neshodu s Kupní smlouvou sám způsobil.

 3. Je-li Kupujícím Podnikatel a jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Prodávající s Kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, Prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví Dobropis.

 4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je Kupující informován písemně e-mailem, který uvedl již při objednání zboží nebo jako kontaktní údaj v žádosti o reklamaci zboží. V případě nepřevzetí (vyzvednutí) reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, tedy do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat částku za uskladnění reklamovaného zboží.

 5. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

2.11. Závěrečná ustanovení

 1. Spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit i mimosoudní cestou. Kupující spotřebitel může kontaktovat Českou obchodní inspekci (informace) nebo spor řešit prostřednictvím portálu eu on-line řešení sporů, vytvořeného Evropskou komisí.

 2. Provozovatel eshopu prohlašuje, že vždy upřednostňuje smírné řešení, preferuje vzájemnou dohodu a proto navrhuje (doporučuje) Kupujícímu, aby nejdříve využil kontakt ke komunikaci s eshopem pro vyřešení jeho požadavku.

 3. VOP jsou platné od 16.6.2023 a ruší platnost předchozích VOP.

 4. Změna VOP je vyhrazena.

DOPRAVA ZBOŽÍ

Ceny dopravy jsou uvedeny na stránce Doprava.